رابیتس

رابیتس ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورق های گالوانیزه ساخته می شود و با استفاده از سیم رابیتس بندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود که باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطوح مورد نظر می شود.

مشخصات فنی این محصول در دو نوع مسطح و برجسته از ورق گالوانیزه گرم و با ضخامت بین 0/25 تا 0/5 میلیمتر ساخته می شود.

موارد کاربرد سقف های کاذب / پوشاندن نمای ساختمان جهت سنگ کاری /ارک و …

مشخصات فنی رابیتس
ابعاد برگ تعداد چشمه تعداد ستون وزن هر برگ
۶۰*۲۴۰ ۳و۲ ۹ ۴۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳و۲ ۱۳و۱۱و۹ ۵۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳و۲ ۱۳و۱۱و۹ ۶۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۳و۱۱ ۷۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۳ ۸۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۳ ۹۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۳ ۱۰۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۵و۱۳ ۱۱۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۵و۱۳ ۱۲۰۰
۶۰*۲۴۰ ۳ ۱۵و۱۳ ۱۳۰۰

 

رابیتس
رابیتس رهام رابیتس مسعود رابیتس ایران
وزن (گرم) ستون چشمه وزن (گرم) ستون چشمه وزن (گرم) ستون چشمه
۴۰۰ ۹ ۳ ۳۹۰ ۹ ۳ ۳۶۰ ۹ ۳
۵۰۰ ۱۳ ۳ ۶۰۰ ۹ ۳ ۵۸۰ ۹ ۳
۶۰۰ ۱۳ ۳ ۷۰۰ ۹ ۳ ۷۰۰ ۹ ۳
۷۰۰ ۱۳ ۳ ۷۷۰ ۹ ۳ ۴۶۰ ۱۱ ۳
۸۰۰ ۱۳ ۳ ۸۳۰ ۹ ۳ ۷۰۰ ۱۱ ۳
۹۰۰ ۱۳ ۳ ۵۰۰ ۱۳ ۳ ۷۹۰ ۱۱ ۳
۱۰۰۰ ۱۳ ۳ ۷۰۰ ۱۳ ۳ ۸۸۰ ۱۱ ۳
۱۱۰۰ ۱۳ ۳ ۷۵۰ ۱۳ ۳ ۴۵۰ ۱۳ ۳
۱۱۵۰ ۱۳ ۳ ۸۰۰ ۱۳ ۳ ۶۶۰ ۱۳ ۳
۱۳۰۰ ۱۳ ۳ ۸۴۰ ۱۳ ۳ ۷۳۰ ۱۳ ۳
۹۰۰ ۱۳ ۳ ۷۷۰ ۱۳ ۳
۹۷۰ ۱۳ ۳ ۸۲۰ ۱۳ ۳
۱۰۱۰ ۱۳ ۳ ۹۰۰ ۱۳ ۳
۱۰۷۰ ۱۳ ۳ ۹۶۰ ۱۳ ۳
۱۱۲۰ ۱۳ ۳ ۱۰۲۰ ۱۳ ۳
۱۲۸۰ ۱۳ ۳ ۱۰۹۰ ۱۳ ۳
۱۳۵۰ ۱۳ ۳ ۱۱۲۰ ۱۳ ۳
۱۲۰۰ ۱۳ ۳
۱۲۴۰ ۱۳ ۳