جدول وزن میلگرد

با استفاده از فرمول گفته شده میتوانیم وزن میلگرد را با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.همچین دانستن این نکته هائز اهمیت است که وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری با توجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.

وزن میلگرد ۱۲ متری

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
۸۵
۱۰۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۱۹
۱۸۲۴
۲۰۳۰
۲۲۳۶
۲۵۴۷
۲۸۵۸
۳۲۷۶
۳۶۹۶

جدول مقایسه وزن میلگرد ۱۲ متری کارخانه های مختلف

وزن میلگرد ۱۲ متری

وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴,۷۴۷,۳۹۲۱۰,۶۵۶۱۴,۵۲۱۸,۹۶۲۴۲۹,۶۴۳۵,۷۶۴۶,۲۵۷,۹۶۷۵,۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان-۷.۵۱۱۱۴,۸۱۹,۲۲۴,۶۳۰۳۶۴۶,۴۵۸,۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴,۵-۱۰,۵۱۵۲۰۲۵۳۰----
وزن میلگرد نیشابور---۱۴,۲ / ۱۴,۶۱۸٫۸ /۱۹٫۲۲۴ / ۲۴٫۴۲۹ / ۲۹٫۴۳۶ / ۳۶٫۴۴۶٫۸ / ۴۷٫۲۵۷٫۸ / ۵۸٫۵-
وزن میلگرد سیرجان--۱۰ / ۱۰,۵۱۳ / ۱۳,۴۱۷,۵۲۲,۵-----
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴ / ۴٫۶۶۷٫۰۷ / ۷٫۳۱۱۰٫۱۹ / ۱۰٫۵۴۱۳٫۸۸ / ۱۴٫۳۶۱۸٫۲۹ / ۱۸٫۷۷۲۳٫۱۶ / ۲۳٫۷۶۲۸٫۶۰ / ۲۹٫۳۵۳۴٫۵۰ / ۳۵٫۴۱۴۴٫۷۵ / ۴۵٫۵۷۵۵٫۹۲ / ۵۷٫۳۹۷۳٫۰۵ / ۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴,۲۶,۲۱۰,۲۱۳,۶۱۷,۳۲۲,۱۲۸۳۵,۵۴۵,۹--
وزن میلگرد حسن رود۴.۷۶.۹۱۰۱۳.۷۱۸۲۲.۹۲۹.۶----
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴.۴۱۷۱۰.۱۳۱۳.۹۱۸.۱۳۲۳۲۸.۳۳۴.۲۴۴.۶۵۶۷۳.۱
وزن میلگرد میانه---۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۶۴۶.۵--
وزن میلگرد امیرکبیر خزر--۱۰.۷ / ۱۱.۱۱۳.۷ / ۱۴.۲۱۸ / ۱۸.۵۲۴۲۸ / ۲۹ ----
وزن میلگرد آریان فولاد-۷۱۰۱۴۱۸۲۳---۳۰-
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴.۵۹۶۷.۲۸۴۱۰.۱۵۲۱۳.۸۶۱۸.۹۶۲۳.۲۸۲۸.۴۳۴.۴۱۴۴.۸۸۵۶.۸۸۷۴.۴
وزن میلگرد شاهرود----۱۸ / ۱۹.۵۲۴ / ۲۵۲۹.۵ / ۳۱----
وزن میلگرد ارگ تبریز---۱۴.۵۱۸.۵ / ۱۹۲۳ / ۲۴۲۹.۵۳۵ / ۳۵.۵---
وزن میلگرد شمس تهران--۹.۵ / ۱۰--------
وزن میلگرد دماوند---۱۵۱۷ / ۱۸ ------
وزن میلگرد کرمان----۱۹------
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلویی--------
وزن میلگرد شاهینکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلویی-------