محاسبه آنلاین وزن آهن‌آلات

محاسبه وزن لوله

قطر لوله
ضخامت لوله
طول لوله
وزن مورد نظر ۰.۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد