صفحه برش

Showing all 5 results

صفحاتی جهت برش انواع مختلفی از ماده ها هستند. این مواد میتوانند فلزات – آلیاژ ها – قطعات چوبی – صفحات سرامیکی(سرامیک) باشند.