جدول وزنی لوله

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- لوله درز دار و مانیسمان

وزن لوله بر اساس معیار های زیر اندازه گیری میشود.این موارد عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن لوله در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن لوله مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

جدول وزنی لوله

جدول وزنی لوله - قطر ۱ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱۳۳.۷۱۰.۸۳
۱۳۳.۷۱.۲۵۱.۰۲
۱۳۳.۷۱.۵۱.۲۳
۱۳۳.۷۲۱.۶۱
۱۳۳.۷۲.۵۱.۹۴
۱۳۳.۷۳۲.۳۲
۱۳۳.۷۳.۵۲.۶۸
۱۳۳.۷۴۳.۰۵

جدول وزنی لوله - قطر ۱.۲ و ۳.۴ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱.۲۲۱.۳۱۰.۵۱
۱.۲۲۱.۳۱.۲۵۰.۶۳
۱.۲۲۱.۳۱.۵۰.۷۴
۱.۲۲۱.۳۲۰.۹۷
۱.۲۲۱.۳۲.۵۱.۲۱
۱.۲۲۱.۳۳۱.۴۵
۳.۴۲۶.۷۱۰.۶۶
۳.۴۲۶.۷۱.۲۵۰.۷۹
۳.۴۲۶.۷۱.۵۰.۹۶
۳.۴۲۶.۷۲۱.۲۴
۳.۴۲۶.۷۲.۵۱.۵۲
۳.۴۲۶.۷۳۱.۸۱

جدول وزنی لوله - قطر ۱ - ۱.۴ و ۱ - ۱.۲ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱.۴ - ۱۴۲.۲۱۱.۰۴
۱.۴ - ۱۴۲.۲۱.۲۵۱.۲۸
۱.۴ - ۱۴۲.۲۱.۵۱.۵۴
۱.۴ - ۱۴۲.۲۲۲.۰۱
۱.۴ - ۱۴۲.۲۲.۵۲.۴۸
۱.۴ - ۱۴۲.۲۳۲.۹۵
۱.۴ - ۱۴۲.۲۳.۵۳.۴۸
۱.۴ - ۱۴۲.۲۴۳.۸۵
۱.۲ - ۱۴۸.۳۱۱.۱۹
۱.۲ - ۱۴۸.۳۱.۲۵۱.۴۸
۱.۲ - ۱۴۸.۳۱.۵۱.۷۷
۱.۲ - ۱۴۸.۳۲۲.۲۹
۱.۲ - ۱۴۸.۳۲.۵۲.۸۱
۱.۲ - ۱۴۸.۳۳۳.۳۸
۱.۲ - ۱۴۸.۳۳.۵۳.۹۱
۱.۲ - ۱۴۸.۳۴۴.۴۲

جدول وزنی لوله - قطر ۲ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۲۶۰.۳۱۱.۴۹
۲۶۰.۳۱.۲۵۱.۸۵
۲۶۰.۳۱.۵۲.۲۱
۲۶۰.۳۲۲.۹۳
۲۶۰.۳۲.۵۳.۶۴
۲۶۰.۳۳۴.۳۲
۲۶۰.۳۳.۵۵.۰۱
۲۶۰.۳۴۵.۶۲
۲۶۰.۳۴.۵۶.۲۶
۲۶۰.۳۵۶.۹۰
۲۶۰.۳۵.۵۷.۳۶
۲۶۰.۳۶۸.۱۳

جدول وزنی لوله - قطر ۲ - ۱.۲ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱.۲ - ۲۷۶۱.۵۲.۷۹
۱.۲ - ۲۷۶۲۳.۷۰
۱.۲ - ۲۷۶۲.۵۴.۵۹
۱.۲ - ۲۷۶۳۵.۴۸
۱.۲ - ۲۷۶۳.۵۶.۳۵
۱.۲ - ۲۷۶۴۷.۲۰
۱.۲ - ۲۷۶۴.۵۸.۰۴
۱.۲ - ۲۷۶۵۸.۸۹
۱.۲ - ۲۷۶۵.۵۹.۸۵
۱.۲ - ۲۷۶۶۱۰.۵۱

جدول وزنی لوله - قطر ۳ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۳۸۸.۹۲۴.۳۸
۳۸۸.۹۲.۵۵.۴۶
۳۸۸.۹۳۶.۵۱
۳۸۸.۹۳.۵۷.۵۶
۳۸۸.۹۴۸.۵۸
۳۸۸.۹۴.۵۹.۵۸
۳۸۸.۹۵۱۰.۵۷
۳۸۸.۹۵.۵۱۱.۷۴
۳۸۸.۹۶۱۲.۵۱

جدول وزنی لوله - قطر ۴ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۴۱۱۴.۳۲۵.۶۸
۴۱۱۴.۳۲.۵۶.۹۸
۴۱۱۴.۳۳۸.۳۸
۴۱۱۴.۳۳.۵۹.۷۶
۴۱۱۴.۳۴۱۱.۱۸
۴۱۱۴.۳۴.۵۱۲.۴۳
۴۱۱۴.۳۵۱۳.۷۵
۴۱۱۴.۳۵.۵۱۵.۲۱
۴۱۱۴.۳۶۱۶.۲۶

جدول وزنی لوله - قطر ۵ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۵۱۴۰.۳۲.۵۸.۶۲
۵۱۴۰.۳۳۱۰.۳۶
۵۱۴۰.۳۳.۵۱۱.۹۵
۵۱۴۰.۳۴۱۳.۷۲
۵۱۴۰.۳۴.۵۱۵.۳۹
۵۱۴۰.۳۵۱۶.۹۵
۵۱۴۰.۳۵.۵۱۸.۷۵
۵۱۴۰.۳۶۲۰.۵۱

جدول وزنی لوله - قطر ۶ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۶۱۶۸.۳۲.۵۱۰.۴۸
۶۱۶۸.۳۳۱۲.۵۸
۶۱۶۸.۳۳.۵۱۴.۶۹
۶۱۶۸.۳۴۱۶.۷۴
۶۱۶۸.۳۴.۵۱۸.۸۱
۶۱۶۸.۳۵۲۰.۷۹
۶۱۶۸.۳۵.۵۲۲.۷۰
۶۱۶۸.۳۶۲۴.۸۴
۶۱۶۸.۳۶.۵۲۶.۳۵
۶۱۶۸.۳۷۲۸.۶۸

جدول وزنی لوله - قطر ۸ اینچ

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۸۲۱۹.۱۳۱۶.۰۸
۸۲۱۹.۱۳.۵۱۸.۷۴
۸۲۱۹.۱۴۲۱.۳۹
۸۲۱۹.۱۴.۵۲۴.۰۳
۸۲۱۹.۱۵۲۶.۶۵
۸۲۱۹.۱۵.۵۲۹.۲۷
۸۲۱۹.۱۶۳۱.۸۹
۸۲۱۹.۱۶.۵۳۴.۴۴
۸۲۱۹.۱۷۳۷.۷۴
Back to list