جدول وزنی میلگرد

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات - میلگرد ساده و میلگرد آجدار

وزن میلگرد بر اساس چند معیار اندازه گیری میشود که عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

هر کدام از موارد نام برده شده باعث افزایش وزن میلگرد خواهد شد.

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن میلگرد در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن میلگرد مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

جدول وزنی میلگرد

وزن میلگرد ۱۲ متری

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
۸۵
۱۰۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۱۹
۱۸۲۴
۲۰۳۰
۲۲۳۶
۲۵۴۷
۲۸۵۸
۳۲۷۶
۳۶۹۶

جدول مقایسه وزن میلگرد ۱۲ متری کارخانه های مختلف

وزن میلگرد ۱۲ متری

وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴,۷۴۷,۳۹۲۱۰,۶۵۶۱۴,۵۲۱۸,۹۶۲۴۲۹,۶۴۳۵,۷۶۴۶,۲۵۷,۹۶۷۵,۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان-۷.۵۱۱۱۴,۸۱۹,۲۲۴,۶۳۰۳۶۴۶,۴۵۸,۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴,۵-۱۰,۵۱۵۲۰۲۵۳۰----
وزن میلگرد نیشابور---۱۴,۲ / ۱۴,۶۱۸٫۸ /۱۹٫۲۲۴ / ۲۴٫۴۲۹ / ۲۹٫۴۳۶ / ۳۶٫۴۴۶٫۸ / ۴۷٫۲۵۷٫۸ / ۵۸٫۵-
وزن میلگرد سیرجان--۱۰ / ۱۰,۵۱۳ / ۱۳,۴۱۷,۵۲۲,۵-----
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴ / ۴٫۶۶۷٫۰۷ / ۷٫۳۱۱۰٫۱۹ / ۱۰٫۵۴۱۳٫۸۸ / ۱۴٫۳۶۱۸٫۲۹ / ۱۸٫۷۷۲۳٫۱۶ / ۲۳٫۷۶۲۸٫۶۰ / ۲۹٫۳۵۳۴٫۵۰ / ۳۵٫۴۱۴۴٫۷۵ / ۴۵٫۵۷۵۵٫۹۲ / ۵۷٫۳۹۷۳٫۰۵ / ۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴,۲۶,۲۱۰,۲۱۳,۶۱۷,۳۲۲,۱۲۸۳۵,۵۴۵,۹--
وزن میلگرد حسن رود۴.۷۶.۹۱۰۱۳.۷۱۸۲۲.۹۲۹.۶----
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴.۴۱۷۱۰.۱۳۱۳.۹۱۸.۱۳۲۳۲۸.۳۳۴.۲۴۴.۶۵۶۷۳.۱
وزن میلگرد میانه---۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۶۴۶.۵--
وزن میلگرد امیرکبیر خزر--۱۰.۷ / ۱۱.۱۱۳.۷ / ۱۴.۲۱۸ / ۱۸.۵۲۴۲۸ / ۲۹ ----
وزن میلگرد آریان فولاد-۷۱۰۱۴۱۸۲۳---۳۰-
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴.۵۹۶۷.۲۸۴۱۰.۱۵۲۱۳.۸۶۱۸.۹۶۲۳.۲۸۲۸.۴۳۴.۴۱۴۴.۸۸۵۶.۸۸۷۴.۴
وزن میلگرد شاهرود----۱۸ / ۱۹.۵۲۴ / ۲۵۲۹.۵ / ۳۱----
وزن میلگرد ارگ تبریز---۱۴.۵۱۸.۵ / ۱۹۲۳ / ۲۴۲۹.۵۳۵ / ۳۵.۵---
وزن میلگرد شمس تهران--۹.۵ / ۱۰--------
وزن میلگرد دماوند---۱۵۱۷ / ۱۸ ------
وزن میلگرد کرمان----۱۹------
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلویی--------
وزن میلگرد شاهینکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلوییکلاف ۳۲۰کیلویی-------
Back to list