جدول وزنی ناودانی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- ناودانی

برای محاسبه وزن ناودانی از نوع UNP20  به طول ۱۲ متر از فرمول زیر استفاده میشود :

وزن ناودانی بر اساس معیار های زیر اندازه گیری میشود.این موارد عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن میلگرد در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن میلگرد مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

جدول وزنی ناودانی

وزن ناودانی سبک

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه ۶ متری (kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (kg/m)
ناودانی با سایز ۸۰۷.۰۵۸۰۴۰۴۲.۳۸۴.۶
ناودانی با سایز ۱۰۰۸.۵۹۱۰۰۴۶۵۱.۵۴۱۰۳.۰۸
ناودانی با سایز ۱۲۰۱۰.۴۰۱۲۰۵۲۶۲.۴۱۲۴.۸
ناودانی با سایز ۱۴۰۱۲.۳۰۱۴۰۵۸۷۳.۸۱۴۷.۶
ناودانی با سایز ۱۶۰۱۴.۲۰۱۶۰۶۴۸۵.۲۱۷۰.۴

وزن ناودانی سنگین

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه ۶ متری (kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (kg/m)
ناودانی با سایز ۸۰۸.۶۵۸۰۴۵۵۱.۹۱۰۳.۸
ناودانی با سایز ۱۰۰۱۰.۶۱۰۰۵۰۶۳.۶۱۲۷.۲
ناودانی با سایز ۱۲۰۱۳.۴۱۲۰۵۵۸۰.۴۱۶۰.۸
ناودانی با سایز ۱۴۰۱۶.۰۱۴۰۶۰۹۶.۰۱۹۲.۰
ناودانی با سایز ۱۶۰۱۸.۶۱۶۰۶۵۱۱۱.۶۲۲۳.۲
Back to list