جدول وزنی نبشی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات -نبشی

وزن نبشی بر اساس چند معیار اندازه گیری میشود که عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

هر کدام از موارد نام برده شده باعث افزایش وزن نبشی خواهد شد.

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن نبشی در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن نبشی مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

جدول وزنی نبشی

جدول وزن نبشی

سایز نبشی (mm)وزن هر متر (kg/m)طول بال (h/mm)ضخامت بال (t/mm)وزن شاخه ۶ متری (kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (kg/m)
L30*30*3۱.۳۶۳۰۳۸.۱۶۱۶.۳۲
L30*30*4۱.۷۸۳۰۴۱۰.۶۸۲۱.۳۶
L35*35*4۲.۰۹۳۵۴۱۲.۵۴۲۵.۰۸
L40*40*4۲.۴۲۴۰۴۱۴.۵۲۲۹.۰۴
L40*40*5۲.۹۷۴۰۵۱۷.۸۲۳۵.۶۴
L45*45*4.5۳.۰۶۴۵۴.۵۱۸.۳۶۳۶.۷۲
L50*50*4۳.۰۶۵۰۴۱۸.۳۶۳۶.۷۲
L50*50*5۳.۷۷۸.۰۷۵۲۲.۶۲۴۵.۲۴
L50*50*6۴.۴۷۹.۷۶۶۲۲.۸۲۵۳.۶۴
L60*60*5۴.۵۷۱۵.۲۹۵۲۷.۴۲۵۴.۸۴
L60*60*6۵.۴۲۶۰۶۳۲.۵۲۶۵.۰۴
L60*60*8۷.۰۹۶۰۸۴۲.۵۴۸۵.۰۸
L65*65*7۶.۸۳۶۵۷۴۰.۹۸۸۱.۹۶
L70*70*6۶.۳۸۷۰۶۳۸.۲۸۷۶.۵۶
L70*70*7۷.۳۸۷۰۷۴۴.۲۸۸۸.۵۶
L75*75*6۶.۸۵۷۵۶۴۱.۱۸۲.۲
L75*75*8۸.۹۹۷۵۸۵۳.۹۴۱۰۷.۸۸
L80*80*8۹.۶۳۸۰۸۵۷.۷۵۱۱۵.۵۶
L80*80*10۱۱.۹۸۰۱۰۷۱.۴۱۴۲.۸
L90*90*7۹.۶۱۹۰۷۵۷.۶۶۱۱۵.۳۲
L90*90*8۱۰.۹۹۰۸۶۵.۴۱۳۰.۸
L90*90*9۱۲.۲۹۰۹۷۳.۲۱۴۶.۴
L90*90*10۱۳.۴۹۰۱۰۸۰.۴۱۶۰.۸
L100*100*8۱۲.۲۱۰۰۸۷۳.۲۱۴۶.۴
L100*100*10۱۵.۰۱۰۰۱۰۹۰۱۸۰
L100*100*12۱۷.۸۱۰۰۱۲۱۰۶.۸۲۱۳.۶
Back to list