جدول وزنی پروفیل

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-پروفیل

وزن پروفیل بر اساس چند معیار اندازه گیری میشود که عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

هر کدام از موارد نام برده شده باعث افزایش وزن پروفیل خواهد شد.

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن پروفیل در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن پروفیل مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

برای دیدن جزییات بیشتر پروفیل روی لینک کلیک کنید.

جدول وزنی پروفیل با مقطع مربع

جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۱ تا ۱.۵

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۲۰*۲۰۰.۶۲
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۲۵*۲۵۰.۷۸
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۳۰*۳۰۰.۹۶
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۳۵*۳۵۱.۱۲
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۴۰*۴۰۱.۲۵
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۲۰*۲۰۰.۷۵
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۲۵*۲۵۰.۹۸
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۳۰*۳۰۱.۱۹
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۳۵*۳۵۱.۳۹
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۴۰*۴۰۱.۵۵
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۰*۲۰۰.۹۱
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۵*۲۵۱.۱۷
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۳۰*۳۰۱.۴۲
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۳۵*۳۵۱.۶۴
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۴۰*۴۰۱.۸۶
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۴۵*۴۵۲.۱۲
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۵۰*۵۰۲.۳۳
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۶۰*۶۰۲.۸۲

جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۲ تا ۲.۵

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر ۲۰*۲۰۱.۱۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۲۵*۲۵۱.۵۳
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۳۰*۳۰۱.۷۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۳۵*۳۵۲.۱۶
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۴۰*۴۰۲.۴۵
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۴۵*۴۵۲.۸۱
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۵۰*۵۰۳.۱۱
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۶۰*۶۰۳.۷۴
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۷۰*۷۰۴.۳۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۸۰*۸۰۴.۹۷
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۹۰*۹۰۵.۶۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۲۵*۲۵۱.۸۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۳۰*۳۰۲.۳۱
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۳۵*۳۵۲.۶۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۴۰*۴۰۳.۰۳
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۴۵*۴۵۳.۴۷
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۵۰*۵۰۳.۸۴
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۶۰*۶۰۴.۶۳
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۷۰*۷۰۵.۴۶
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۸۰*۸۰۶.۲۵
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۹۰*۹۰۶.۹۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۷.۸۱
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۸.۶۲
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۱۰.۴۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۱۱.۰۲

جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۳ تا ۳.۵

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر ۳۰*۳۰۲.۷۳
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۳۵*۳۵۳.۱۹
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۴۰*۴۰۳.۶۰
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۴۵*۴۵۴.۲۵
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۵۰*۵۰۴.۶۲
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۶۰*۶۰۵.۵۴
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۷۰*۷۰۶.۵۱
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۸۰*۸۰۷.۴۴
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۹۰*۹۰۸.۳۸
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۹.۳۸
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۱۰.۳۶
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۱۲.۵۸
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۱۳.۱۹
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۴۵*۴۵۴.۷۸
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۵۰*۵۰۵.۳۳
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۶۰*۶۰۶.۴۲
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۷۰*۷۰۷.۵۶
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۸۰*۸۰۸.۶۸
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۹۰*۹۰۹.۷۶
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۱۰.۹۵
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۱۱.۹۵
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۱۴.۶۹
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۱۵.۲۹

جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۴ تا ۶

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۵۰*۵۰۶.۰۶
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۶۰*۶۰۷.۳۲
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۷۰*۷۰۸.۵۸
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۸۰*۸۰۹.۸۹
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۹۰*۹۰۱۱.۱۸
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۱۰*۱۰۰۱۲.۴۲
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۱۳.۷۲
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۱۶.۷۴
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۱۷.۴۸
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۱۳.۸۹
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۱۵.۳۹
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۱۸.۸۱
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۱۹.۵۹
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۱۵.۴۲
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۱۶.۹۵
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۲۰.۷۹
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۲۱.۷۲
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر۱۰۰*۱۰۰۱۸.۵۱
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر۱۱۰*۱۱۰۲۰.۵۱
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر۱۳۵*۱۳۵۲۴.۸۴
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر۱۴۰*۱۴۰۲۵.۹۲

جدول وزنی پروفیل با مقطع مستطیل

جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل- ضخامت ۱ تا ۱.۵

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۱۰*۲۰۰.۴۶
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۱۰*۲۵۰.۵۳
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۱۰*۳۰۰.۶۲
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۲۰*۳۰۰.۷۸
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۲۰*۴۰۰.۹۶
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر۳۰*۴۰۱.۱۲
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۱۰*۲۰۰.۵۶
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۱۰*۲۵۰.۶۶
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۱۰*۳۰۰.۷۵
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۲۰*۳۰۰.۹۸
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۲۰*۴۰۱.۱۹
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر۳۰*۴۰۱.۳۹
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۱۰*۲۰۰.۶۷
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۱۰*۲۵۰.۸۱
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۱۰*۳۰۰.۹۱
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۰*۳۰۱.۱۷
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۰*۴۰۱.۴۲
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۳۰*۴۰۱.۶۴
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۵۰*۴۰۲.۱۲
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۵*۵۰۱.۷۴
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۳۰*۵۰۱.۸۶
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۲۰*۶۰۱.۸۶
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۳۰*۶۰۲.۱۲
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۴۰*۶۰۲.۳۳
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۵۰*۶۰۲.۵۷
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر۴۰*۸۰۲.۸۲

جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۲

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۱۰*۲۰۰.۸۷
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۱۰*۲۵۱.۰۲
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۱۰*۳۰۱.۱۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۲۰*۳۰۱.۵۳
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۲۰*۴۰۱.۸۷
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۳۰*۴۰۲.۱۶
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۵۰*۴۰۲.۸۱
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۲۵*۵۰۲.۳۲
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۳۰*۵۰۲.۴۵
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۲۰*۶۰۲.۴۵
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۳۰*۶۰۲.۸۱
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۴۰*۶۰۳.۱۱
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۵۰*۶۰۳.۴۲
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۴۰*۸۰۳.۷۴
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۶۰*۸۰۴.۳۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۴۰*۱۰۰۴.۳۸
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۵۰*۱۰۰۴.۶۶
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر۶۰*۱۲۰۵.۶۸

جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۲.۵

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۲۰*۳۰۱.۸۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۲۰*۴۰۲.۳۱
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۳۰*۴۰۲.۶۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۵۰*۴۰۳.۴۷
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۲۵*۵۰۲.۹۲
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۳۰*۵۰۳.۰۳
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۲۰*۶۰۳.۰۳
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۳۰*۶۰۳.۴۷
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۴۰*۶۰۳.۸۴
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۵۰*۶۰۴.۲۶
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۴۰*۸۰۴.۶۳
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۶۰*۸۰۵.۴۶
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۴۰*۱۰۰۵.۴۶
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۵۰*۱۰۰۵.۸۲
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۶۰*۱۲۰۶.۹۸
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر۶۰*۲۲۰۱۱.۰۲

جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۳

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۲۰*۴۰۱.۸۸
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۳۰*۴۰۲.۳۱
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۵۰*۴۰۲.۶۸
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۲۵*۵۰۳.۴۷
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۳۰*۵۰۲.۹۲
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۲۰*۶۰۳.۰۳
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۳۰*۶۰۳.۰۳
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۴۰*۶۰۳.۴۷
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۵۰*۶۰۳.۸۴
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۴۰*۸۰۴.۲۶
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۶۰*۸۰۴.۶۳
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۴۰*۱۰۰۵.۴۶
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۵۰*۱۰۰۵.۴۶
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۶۰*۱۲۰۵.۸۲
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر۶۰*۲۲۰۶.۹۸

جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۳.۵ تا ۶

ضخامت پروفیل (mm)سایز پروفیل (mm)وزن پروفیل (kg/m)
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۵۰*۴۰۴.۷۸
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۳۰*۶۰۴.۷۸
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۴۰*۶۰۵.۳۳
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۵۰*۶۰۵.۸۹
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۴۰*۸۰۶.۴۲
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۶۰*۸۰۷.۵۶
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۴۰*۱۰۰۷.۵۶
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۵۰*۱۰۰۸.۰۷
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۶۰*۱۲۰۹.۷۶
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر۶۰*۲۲۰۱۵.۲۹
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۴۰*۶۰۶.۰۶
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۵۰*۶۰۶.۷۲
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۴۰*۸۰۷.۳۲
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۶۰*۸۰۸.۵۸
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۴۰*۱۰۰۸.۵۸
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۵۰*۱۰۰۹.۲۱
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۶۰*۱۲۰۱۱.۱۸
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر۶۰*۲۲۰۱۷.۴۸
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر۶۰*۲۲۰۱۹.۵۹
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر۶۰*۲۲۰۲۱.۷۲
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر۶۰*۲۲۰۲۵.۹۲
Back to list