کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت تیر آهن

خرید تیر آهن بال پهن و لانه زنبوری-قیمت تیرآهن بال پهن و لانه زنبوری

لیست قیمت تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲َIPEکارخانه۱۵۴۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴IPEکارخانه۱۵۵۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶IPEکارخانه۱۵۵۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸IPEکارخانه۱۵۵۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰IPEکارخانه۱۶۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲IPEکارخانه۱۶۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴َIPEکارخانه۱۶۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷IPEکارخانه۱۶۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰IPEکارخانه۱۷۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز۱۴IPEکارخانه۱۶۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز۱۶IPEکارخانه۱۶۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش

نورد آریان فولاد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۲۰IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۲۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۲۷َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش

فایکو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک فایکو۱۴IPEکارخانه۱۵۲۱۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین فایکو۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو۱۶IPEکارخانه۱۵۲۱۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ فابریک فایکو۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۰ فابریک فایکو۲۰IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۲ فابریک فایکو۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۲۴ فابریک فایکو۲۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش

جهان فولاد غرب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانه۱۹۰۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانه۲۰۴۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه۱۶َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۴ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۴IPEکارخانه۱۹۲۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانه۲۶۴۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۸َIPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۸IPEکارخانه۳۲۲۸۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰سفارش
Back to list