کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت تیر آهن

خرید تیر آهن بال پهن و لانه زنبوری-قیمت تیرآهن بال پهن و لانه زنبوری

لیست قیمت تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲َIPEکارخانه۱۶۲۳۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴IPEکارخانه۱۶۶۸۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶IPEکارخانه۱۷۸۰۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸IPEکارخانه۱۶۴۶۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰IPEکارخانه۱۶۶۲۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲IPEکارخانه۱۵۸۰۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴َIPEکارخانه۱۷۵۸۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷IPEکارخانه۱۶۹۸۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰IPEکارخانه۲۰۲۳۰۱۳شهریور ۱۴۰۱سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
تیرآهن ۱۴ گروه صنعتی فولاد یزد۱۴َIPEکارخانه۱۶۸۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ گروه صنعتی فولاد یزد۱۶IPEکارخانه۱۷۱۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۸ گروه صنعتی فولاد یزد۱۸IPEکارخانه۱۶۹۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۰ گروه صنعتی فولاد یزد۲۰IPEکارخانه۱۶۶۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۲ گروه صنعتی فولاد یزد۲۲IPEکارخانه۱۶۸۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۴ گروه صنعتی فولاد یزد۲۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۷ گروه صنعتی فولاد یزد۲۷َIPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش

فایکو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک فایکو۱۴IPEکارخانه۱۶۶۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین فایکو۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو۱۶IPEکارخانه۱۷۱۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۸ فابریک فایکو۱۸IPEکارخانه۱۶۹۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۰ فابریک فایکو۲۰IPEکارخانه۱۶۶۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۲ فابریک فایکو۲۲IPEکارخانه۱۶۸۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۲۴ فابریک فایکو۲۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش

جهان فولاد غرب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه۱۶َIPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱سفارش
Back to list