تمامی قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و جایگذاری گردیده است.

قیمت تیر آهن

خرید تیر آهن بال پهن و لانه زنبوری-قیمت تیرآهن بال پهن و لانه زنبوری

لیست قیمت تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴IPEکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶IPEکارخانه۱۳,۶۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸IPEکارخانه۱۳,۱۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰IPEکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲IPEکارخانه۱۳,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴َIPEکارخانه۱۳,۷۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷IPEکارخانه۱۴,۳۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰IPEکارخانه۱۵,۱۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش

نورد آریان فولاد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۲۰IPEکارخانه۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۲۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۲۷َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵سفارش

فایکو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک فایکو۱۴IPEکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین فایکو۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۱۸ فابریک فایکو۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۲۰ فابریک فایکو۲۰IPEکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۲۲ فابریک فایکو۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
تیرآهن ۲۴ فابریک فایکو۲۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش