کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت تیر آهن

خرید تیر آهن بال پهن و لانه زنبوری-قیمت تیرآهن بال پهن و لانه زنبوری

لیست قیمت تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲َIPEکارخانهتماس بگیرید۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴IPEکارخانه۱۶۹۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶IPEکارخانه۱۷۱۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸IPEکارخانه۱۷۲۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰IPEکارخانه۱۸۸۵۰v 3 شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲IPEکارخانه۱۹۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴َIPEکارخانه۱۹۱۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷IPEکارخانه۱۸۴۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰IPEکارخانهتماس بگیرید۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه ناب تبریز۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز۱۶IPEکارخانه۱۸۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه ناب تبریز۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

نورد آریان فولاد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۲۰IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۲۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۲۷َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

فایکو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک فایکو۱۴IPEکارخانه۱۷۳۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین فایکو۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو۱۶IPEکارخانه۱۷۳۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
تیرآهن ۱۸ فابریک فایکو۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۰ فابریک فایکو۲۰IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۲ فابریک فایکو۲۲IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۲۴ فابریک فایکو۲۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

جهان فولاد غرب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانه۲۱۲۹۰۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانه۲۲۷۹۰۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه۱۶َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه شاخه ای۱۶IPEکارخانه۳۰۲۵۰۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
تیرآهن ۱۴ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۴َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۴IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۴ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۴IPEکارخانه۲۲۷۹ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۶ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۶IPEکارخانه۳۱۳۵۰۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
تیرآهن ۱۸ کوتاه پروفیل صنعت ماهان۱۸َIPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۸IPEکارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
تیرآهن ۱۸ بلند پروفیل صنعت ماهان۱۸IPEکارخانه۳۷۰۰۰۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش