کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله آب رسانی

لیست قیمت لوله آب رسانی

گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله تست شده "۱/۲ ۲ ضخامت ۴ سپاهان۷۶ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۱/۲ ۲ ضخامت ۳ سپاهان۷۶ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۳ ضخامت ۴ سپاهان۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۳ ضخامت ۳ سپاهان۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۴ ضخامت ۴ سپاهان۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۴ ضخامت ۳ سپاهان۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۵ ضخامت ۳ سپاهان۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۵ ضخامت ۵ سپاهان۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۶ ضخامت ۳ سپاهان۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۶ ضخامت ۴ سپاهان۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۸ ضخامت ۴ سپاهان۲۱۹.۱ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله تست شده "۸ ضخامت ۶ سپاهان۲۱۹.۱ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۲۷۱۵۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش

کالوپ

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله آبرسانی "۶ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ۱۶۸.۳ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۸۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۸ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ۲۱۹.۱ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۷۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱۰ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ۲۷۳.۱ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۷۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱۲ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ۳۲۳.۹ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۷۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱۴ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ۳۵۵.۶ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۷۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱۶ درز اسپیرال ۶ کالوپ۴۰۶.۴ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱۸ درز اسپیرال ۶ کالوپ۴۵۷ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۲۰ درز اسپیرال ۶ کالوپ۵۰۸ / شاخه ۱۲متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۲۴ درز اسپیرال ۶ کالوپ۶۱۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۲۸ درز اسپیرال ۶ کالوپ۷۱۱ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۳۰ درز اسپیرال ۸ کالوپ۷۶۲ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانه۲۷۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۳۲ درز اسپیرال ۸ کالوپ۸۱۳ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانه۲۷۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۳۶ درز اسپیرال ۸ کالوپ۹۱۴ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانه۲۷۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله آبرسانی "۱/۲ ضخامت ۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۳/۴ ضخامت ۲ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۲کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۲ ضخامت ۲.۵ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۱/۲ ۲ ضخامت ۳.۵ سپنتا۷۶ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۳ ضخامت ۳.۵ سپنتا۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۴ ضخامت ۳.۵ سپنتا۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۵ ضخامت ۴ سپنتا۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله آبرسانی "۶ ضخامت ۴ سپنتا۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۸۲۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش

لوله و پروفیل یاران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله سیاه تست شده " ۱/۲ نورد و یاران۲۱.۲/ شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۷۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده " ۳/۴ نورد و لوله یاران۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۷۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده " ۱ نورد و لوله یاران۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۶۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده " ۲ نورد و لوله یاران۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۷۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده " ۳ نورد و لوله یاران۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۶۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده " ۴ نورد و لوله یاران۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۶۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش

لوله و پروفیل کیهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله سیاه تست شده "۱ لوله و پروفیل کیهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری ۲.۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده "۲ لوله و پروفیل کیهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده "۳ لوله و پروفیل کیهان۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
لوله سیاه تست شده "۴ لوله و پروفیل کیهان۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۵سفارش
Back to list

Related Projects