کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله صنعتی

لیست قیمت لوله صنعتی

گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله صنعتی"۱/۲ ضخامت ۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۷۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۳/۴ ضخامت ۲.۵ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۲ ضخامت ۳ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱/۲ ۲ ضخامت ۳ سپاهان۷۶ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۳ ضخامت ۳ سپاهان۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۴ ضخامت ۳ سپاهان۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۵ ضخامت ۴ سپاهان۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۶ ضخامت ۴ سپاهان۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۴۰۰۳۱ مرداد ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله صنعتی"۸ ضخامت ۴ سپاهان۲۱۹.۱ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش

فولاد هیربد زرندیه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله صنعتی " ۲ ضخامت ۲ فولاد هیربد۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی " ۳ ضخامت ۲ فولاد هیربد۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی " ۴ ضخامت ۲ فولاد هیربد۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله صنعتی "۱/۴ ۱ ضخامت ۲ پروفیل فولادی اصفهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۲ ضخامت ۲.۵ پروفیل فولادی اصفهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش

لوله و پروفیل کچو

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله صنعتی"۱/۲ ضخامت ۲ تولیدی صنعتی کچو۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۳/۴ ضخامت ۲ تولیدی صنعتی کچو۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱ ضخامت ۲.۵ تولیدی صنعتی کچو۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۴۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ تولیدی صنعتی کچو۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۴۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۱/۲ ۱ ضخامت ۳ تولیدی صنعتی کچو۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۴۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۲ ضخامت ۳ تولیدی صنعتی کچو۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۴۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۳ ضخامت ۳ تولیدی صنعتی کچو۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۴۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی"۴ ضخامت ۳ تولیدی صنعتی کچو۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش

لوله و پروفیل صدرا تهران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله صنعتی "۱/۲ ۲ ضخامت ۲ صدرا پروفیل تهران۷۶ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۵۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۱/۲ ۲ ضخامت ۲.۵ صدرا پروفیل تهران۷۶ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۳ ضخامت ۲ صدرا پروفیل تهران۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۳ ضخامت ۳ صدرا پروفیل تهران۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۴ ضخامت ۳ صدرا پروفیل تهران۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
لوله صنعتی "۴ ضخامت ۴ صدرا پروفیل تهران۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰سفارش
Back to list

Related Projects