کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله گاز رسانی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- لوله درز دار و مانیسمان

لیست قیمت لوله گاز رسانی

گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۹۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار "۳/۴ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۹۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکارگاز "۳/۴ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار "۱ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکارگاز "۱ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۲ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۹۳۳۲۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۲ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۹کارخانه۳۰۴۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار "۳/۴ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکارگاز "۳/۴ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار "۱ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکارگاز "۱ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۲ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله توکار گاز "۲ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۹کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

لوله و پروفیل یاران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ نورد و لوله یاران۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۳/۴ نورد و لوله یاران۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱ نورد لوله یاران۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۰۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ نورد لوله یاران۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ نورد و لوله یاران۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۲ نورد و لوله یاران۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۷۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

لوله و پروفیل کیهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ لوله و کیهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری ۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
لوله گاز روکار"۳/۴ لوله و پروفیل کیهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
لوله گاز روکار"۱ لوله و پروفیل کیهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
لوله گاز روکار"۲ لوله و پروفیل کیهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش

لوله و پروفیل کچو

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ تولیدی صنعتی کچو۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۱/۲ تولیدی صنعتی کچو۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۳/۴ تولیدی صنعتی کچو۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۳/۴ تولیدی صنعتی کچو۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱ تولیدی صنعتی کچو۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۱ تولیدی صنعتی کچو۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ تولیدی صنعتی کچو۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۱/۴ ۱ تولیدی صنعتی کچو۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار "۱/۲ ۱ تولیدی صنعتی کچو۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۱/۲ ۱ تولیدی صنعتی کچو۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز روکار"۲ تولیدی صنعتی کچو۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
لوله گاز توکار گاز "۲ تولیدی صنعتی کچو۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۹کارخانه۲۹۷۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
Back to list

Related Projects