کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله گاز رسانی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- لوله درز دار و مانیسمان

لیست قیمت لوله گاز رسانی

گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۹۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار "۳/۴ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۹۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکارگاز "۳/۴ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار "۱ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکارگاز "۱ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۹۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۲ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۹۳۳۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۲ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۹کارخانه۳۰۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار "۳/۴ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکارگاز "۳/۴ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار "۱ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکارگاز "۱ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳.۴کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۲ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله توکار گاز "۲ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۹کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

لوله و پروفیل یاران

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ نورد و لوله یاران۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۳/۴ نورد و لوله یاران۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۸۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱ نورد لوله یاران۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۸۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ نورد لوله یاران۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ نورد و لوله یاران۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۷۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۲ نورد و لوله یاران۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۲۷۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

لوله و پروفیل کیهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گاز روکار"۱/۲ لوله و کیهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۳/۴ لوله و پروفیل کیهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۱ لوله و پروفیل کیهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گاز روکار"۲ لوله و پروفیل کیهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

لوله و پروفیل کچو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ تولید صنعتی کچو۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۶۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۷۰*۷۰ تولید صنعتی کچو۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ تولید صنعتی کچو۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۵*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۲*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۲کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۸*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۸کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۴*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
Back to list

Related Projects