کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله گالوانیزه

لیست قیمت لوله گالوانیزه

گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گالوانیز ۱/۲ ضخامت ۲ سپاهان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۳/۴ ضخامت ۲ سپاهان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۳۳۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۳۳۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ سپاهان۴۸.۳/ شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۳۳۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش
لوله گالوانیز ۲ ضخامت ۲ سپاهان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵سفارش

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گالوانیزه "۱/۲ ضخامت ۲ درپاد۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۳/۴ ضخامت ۲ درپاد۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱ ضخامت ۲.۵ درپاد۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ درپاد۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱/۲ ۱ ضخامت ۳ درپاد۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۲ ضخامت ۳ درپاد۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱/۲ ۲ ضخامت ۳ درپاد۷۶ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۳ ضخامت ۴ درپاد۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۴ ضخامت ۴ درپاد۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گالوانیزه "۱/۲ ضخامت ۲ سپنتا۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۴۷۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۳/۴ ضخامت ۲ سپنتا۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۳۷۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱/۲ ۱ ضخامت ۳ سپنتا۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۲ ضخامت ۳ سپنتا۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۳ ضخامت ۳ سپنتا۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۴ ضخامت ۳.۵ سپنتا۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۳.۵کارخانه۳۴۲۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گالوانیزه " ۱/۲ ضخامت ۲ سمنان۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه " ۳/۴ ضخامت ۲ سمنان۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱ ضخامت ۲.۵ سمنان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۲ ضخامت ۳ سمنان۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۳ ضخامت ۳ سمنان۸۸.۹ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۴ ضخامت ۴ سمنان۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۵ ضخامت ۴ سمنان۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۶ ضخامت ۵ سمنان۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله گالوانیز " ۱ پروفیل فولادی اصفهان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیز " ۱/۴ ۱ پروفیل فولادی اصفهان۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله گالوانیزه "۱ ضخامت ۲.۵ سمنان۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
Back to list

Related Projects