کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت میلگرد آجدار

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات - میلگرد ساده و میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۰َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۲َA3کارخانهتماس بگیرید۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۴َA3کارخانه۱۷۷۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۶َA3کارخانه۱۷۹۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۸َA3کارخانه۱۷۵۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۰َA3کارخانه۱۷۶۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۲َA3کارخانه۱۷۴۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵َA3کارخانه۱۷۵۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۸َA3کارخانه۱۷۴۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۳۲َA3کارخانه۱۷۵۵۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

کویر کاشان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۸َA3کارخانه۱۹۹۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۰َA3کارخانه۱۸۸۳۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۲َA3کارخانه۱۸۸۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۴َA3کارخانه۱۸۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۶َA3کارخانه۱۸۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۸َA3کارخانه۱۸۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۰َA3کارخانه۱۸۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۲َA3کارخانه۱۸۴۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵َA3کارخانه۱۸۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۸َA3کارخانه۱۸۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۲َA3کارخانه۱۸۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۳۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۶َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۴۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۴۰َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش

فولاد نیشابور

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نیشابور۱۰َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور۱۲َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور۱۴َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور۱۶َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور۱۸َA3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور۲۰َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور۲۲َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور۲۵َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور۲۸َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور۳۲َA3کارخانه۱۷۳۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

زاگرس شهرکرد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۰A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۲A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۴A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۶A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۸A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۰A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۲A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۵A3کارخانه۱۷۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۸A3کارخانهتماس بگیرید۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲:۲۳سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۳۲A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۸ آجدار A2 درپاد تبریز۸A2کارخانه۱۸۴۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A2 درپاد تبریز۱۰A2کارخانه۱۸۱۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 درپاد تبریز۱۲A3کارخانه۱۸۱۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 درپاد تبریز۱۴A3کارخانه۱۷۸۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 درپاد تبریز۱۶A3کارخانه۱۷۸۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 درپاد تبریز۱۸A3کارخانه۱۷۸۵۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 درپاد تبریز۲۰A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 درپاد تبریز۲۲A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 درپاد تبریز۲۵A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 درپاد تبریز۲۸A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 درپاد تبریز۳۲A3کارخانهتماس بگیرید۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰سفارش