تمامی قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و جایگذاری گردیده است.

قیمت میلگرد آجدار

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات - میلگرد ساده و میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۰َA3کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۲َA3کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۴َA3کارخانه۱۳,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۶َA3کارخانه۱۲,۹۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۸َA3کارخانه۱۲,۹۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۰َA3کارخانه۱۲,۸۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۲َA3کارخانه۱۲,۸۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵َA3کارخانه۱۲,۹۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۸َA3کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۳۲َA3کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳سفارش

کویر کاشان

استانداردنام کالاسایزمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
َA3میلگرد ۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۸کارخانه۱۴,۱۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۰کارخانه۱۳,۷۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۲کارخانه۱۳,۷۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۴کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۶کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۸کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۰کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۲کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۸کارخانه۱۳,۳۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۳۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۲کارخانه۱۳,۶۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۳۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۶کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۴۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۴۰کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش

فولاد نیشابور

استانداردنام کالاسایزمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانیخرید
َA3میلگرد ۱۰ آجدار A3 نیشابور۱۰کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور۱۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور۱۴کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور۱۶کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور۱۸کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور۲۰کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور۲۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور۲۵کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور۲۸کارخانه۱۲,۶۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش
َA3میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور۳۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰ سفارش