کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت ناودانی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- ناودانی

لیست قیمت ناودانی

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
ناودانی ۸ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۸ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۰ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۰ / شاخه ۱۲ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۲ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۲ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۴ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۶ / شاخه ۶ متریانبار اصفهان۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۶ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۶۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
ناودانی ۵ سبک اسپیرال اصفهان۵ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۶۲۶۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۵ سنگین اسپیرال اصفهان۵ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۶ سبک اسپیرال اصفهان۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۶ سنگین اسپیرال اصفهان۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

گروه صنعتی شکفته

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
ناودانی ۶ طول ۶ متری ۲۲ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۶ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۶۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۸ طول ۶ متری ۳۳ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۸ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۶۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری ۴۰ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۰ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری ۵۵ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۲ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری ۶۶ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری ۸۰ کیلویی مقاطع فولاد شکفته۱۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

فایکو

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری فایکو۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری فایکو۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری فایکو۱۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۶ سنگین ۶ متری فایکو۱۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۸ سبک ۱۲ متری فایکو۱۸ / شاخه ۱۲ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۱۸ سنگین ۱۲ متری فایکو۱۸ / شاخه ۱۲ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۲۰ سبک ۱۲ متری فایکو۲۰ / شاخه ۱۲ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
ناودانی ۲۰ سنگین ۱۲ متری فایکو۲۰ / شاخه ۱۲ متریکارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
ناودانی ۸ طول ۶ متری فولاد البرز غرب۸ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۸ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب۸ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۷۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری فولاد البرز غرب۱۰ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۰ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب۱۰ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۷۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری فولاد البرز غرب۱۲ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۲ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب۱۲ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۷۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری فولاد البرز غرب۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۴ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب۱۴ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۷۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری فولاد البرز غرب۱۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
ناودانی ۱۶ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب۱۶ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۷۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارشخرید
Back to list