تمامی قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و جایگذاری گردیده است.

قیمت نبشی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات -نبشی

لیست قیمت نبشی

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد ناب تبریز۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۴۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۳,۴۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۴۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۶*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۴,۰۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۳,۴۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۳,۴۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۵*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۴,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۶*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۴*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۷*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۶*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۳,۴۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانه۱۳,۴۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۳,۳۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۰سفارش
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانهتماس بگیرید ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۴۵ سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۱۲ متری۱۰کارخانهتماس بگیرید ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۴۵ سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۲*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه تماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۲*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۳,۸۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۸۷۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۲*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۴,۱۲۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۸۶۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۲*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۴,۱۵۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش

گروه صنعتی شکفته

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته مشهد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته مشهد۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش

فولاد جاوید بناب

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری ۳کارخانه۱۳,۴۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۳۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۳کارخانه۱۳,۴۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۴کارخانه۱۳,۴۴۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۵کارخانه۱۳,۳۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۳,۹۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۳,۴۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۳,۴۴۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش