کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت نبشی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات -نبشی

لیست قیمت نبشی

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد ناب تبریز۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۸۵۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۳۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۸۳۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۴۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۸۵۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۶*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۸۶۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۸۴۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۲سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۵۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۸۶۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۵*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۲سفارش
نبشی ۶*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰سفارش
نبشی ۴*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰سفارش
نبشی ۷*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانه۱۸۳۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۶*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۸۳۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانهتماس بگیرید ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۸۲۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۸۲۰۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانه۱۷۵۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۱۲ متری۱۰کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۲*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۲*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۸۷۴۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۳*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۲*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۹۰۱۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۸۷۵۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۷۳۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۲*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۹۰۴۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

گروه صنعتی شکفته

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته مشهد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۸۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۸۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته مشهد۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۸۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش

فولاد جاوید بناب

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری ۳کارخانه۱۸۴۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۲۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۳کارخانه۱۸۴۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۴کارخانه۱۸۳۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری ۵کارخانه۱۸۲۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۸۵۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۸۴۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۸۳۹۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

فولاد شاهین بناب

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب۴۰*۴۰/ شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب۴۰*۴۰/ شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

شرکت فولاد نستا

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد نستا۳۰*۳۰/ شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۲.۵*۳۰*۳۰ فولاد نستا۳۰*۳۰/ شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۹۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۹۲۰۰ ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد نستا۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد نستا۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش