کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت پروفیل

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-پروفیل

لیست قیمت پروفیل

پرشین فولاد آریا

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ پرشین فولاد آریا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ پرشین فولاد آریا۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ پرشین فولاد آریا۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۰۰۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

فولاد هیربد زرندیه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ فولاد هیربد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ فولاد هیربد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ فولاد هیربد۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل فولاد اصفهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه تماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲.۵*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ پروفیل فولادی اصفهان۶۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۸۰ پروفیل فولادی اصفهان۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲.۵*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۵۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۴۰*۱۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل جهان پارس

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ جهان پروفیل پارس۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ جهان پروفیل پارس۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۷۰*۷۰ جهان پروفیل پارس۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ جهان پروفیل پارس۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ جهان پروفیل پارس۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۵۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل صدرا تهران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۱.۳۵*۲۰*۲۰ صدرا پروفیل تهران۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۱.۳۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ صدرا پروفیل تهران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۵۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل۲.۵*۶۰*۶۰ صدرا پروفیل تهران۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ صدرا پروفیل تهران۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ صدرا پروفیل تهران۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل۴*۱۴۰*۱۴۰ صدرا پروفیل تهران۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل یاران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ نورد لوله یاران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۹۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ نورد لوله یاران۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ نورد لوله یاران۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ نورد لوله یاران۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

کالوپ

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۶*۱۴۰*۱۴۰ کالوپ۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۱۸۰*۱۸۰ کالوپ۱۸۰*۱۸۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۲۰۰*۲۰۰ کالوپ۲۰۰*۲۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۹۰۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۸*۱۵۰*۲۵۰ کالوپ۲۵۰*۱۵۰ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۳۰۰*۳۰۰ کالوپ۳۰۰*۳۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۱۰۰*۳۰۰ کالوپ۱۰۰*۳۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش

کچو

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ تولید صنعتی کچو۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۶۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۷۰*۷۰ تولید صنعتی کچو۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ تولید صنعتی کچو۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۵*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۲*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۲کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۸*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۸کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۴*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
Back to list