تمامی قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و جایگذاری گردیده است.

قیمت پروفیل

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-پروفیل

لیست قیمت پروفیل

پرشین فولاد آریا

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ پرشین فولاد آریا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۰,۰۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ پرشین فولاد آریا۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ پرشین فولاد آریا۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه ۲۰,۰۰۰۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش

فولاد هیربد زرندیه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ فولاد هیربد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ فولاد هیربد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ فولاد هیربد۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶سفارش

پروفیل فولاد اصفهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه تماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲.۵*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ پروفیل فولادی اصفهان۶۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۸۰ پروفیل فولادی اصفهان۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲.۵*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۵۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۴۰*۱۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش

پروفیل جهان پارس

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ جهان پروفیل پارس۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۲,۸۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ جهان پروفیل پارس۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۱,۶۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۷۰*۷۰ جهان پروفیل پارس۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۱,۶۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ جهان پروفیل پارس۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۱,۶۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ جهان پروفیل پارس۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۱,۶۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش

پروفیل صدرا تهران

سایزنام کالاضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متریپروفیل ۱.۳۵*۲۰*۲۰ صدرا پروفیل تهران۱.۳۵کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متریپروفیل ۲*۴۰*۴۰ صدرا پروفیل تهران۲کارخانه۲۲,۸۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متریپروفیل۲.۵*۶۰*۶۰ صدرا پروفیل تهران۲.۵کارخانه۲۱,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متریپروفیل ۳*۹۰*۹۰ صدرا پروفیل تهران۳کارخانه۲۱,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متریپروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ صدرا پروفیل تهران۴کارخانه۲۱,۰۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متریپروفیل۴*۱۴۰*۱۴۰ صدرا پروفیل تهران۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش

پروفیل یاران

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ نورد لوله یاران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۲,۷۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ نورد لوله یاران۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۰,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ نورد لوله یاران۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۰,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ نورد لوله یاران۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳ سفارش