مشخصات فنی توری فرنگی

وریا-نوین-صنعت-رهام-آهن-آلات-توری-گالوانیزه-فرنگی

مشخصات فنی توری فرنگی

جدول ابعاد و اندازه توری فرنگی

وزن طاقه طول طاقه عرض طاقهشبکهقطرمفتول
۷۲۰۱۲۰۴۰.۹
۶.۵۲۰۱۲۰۵۰.۹
۸.۵۲۰۱۵۰۴۰.۹
۸۲۰۱۵۰۵۰.۹
۱۰۲۰۱۸۰۴۰.۹
۹۲۰۱۸۰۵۰.۹
Back to list