مشخصات فنی توری مرغی

مشخصات فنی توری مرغی

جدول ابعاد و اندازه توری مرغی

وزن طاقه طول طاقه عرض طاقهشبکهقطرمفتول
۸۲۰۹۰۳.۴۰.۵
۱۱۴۵۱۲۰۳.۴۰.۵
۱۳۴۵۱۵۰۳.۴۰.۵
۱۵۴۵۱۸۰۳.۴۰.۵
Back to list