مشخصات فنی توری پرسی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-توری مش-مش جوشی پرسی

مشخصات فنی توری پرسی

جدول ابعاد و اندازه توری پرسی

وزن هر برگ وزن یک متر مربع شبکهقطر مفتول
۶/۹۲۳/۴۶۱*۱۲
۴/۰۰۲/۰۰۲*۲۲
۹/۳۶۴/۶۸۲*۲۳
۶/۶۸۳/۳۴۳*۳۳
۱۱/۸۸۵/۹۴۳*۳۴
۹/۲۴۴/۶۲۴*۴۴
۱۴/۴۴۷/۲۲۴*۴۵
۱۱/۸۰۵/۹۰۵*۵۵
Back to list