مشخصات فنی توری گابیون

مشخصات فنی توری گابیون

جدول ابعاد و اندازه توری گابیون

طول طاقه عرض طاقهشبکهقطرمفتول
۲۰-۵۰۱.۲-۲۶*۵۲
۲۰-۵۰۱.۲-۲۸*۶۲
۲۰-۵۰۲-۳۸*۶۲.۵
۲۰-۵۰۲-۳۱۰*۸۲.۵
۲۰-۵۰۲-۳.۵۸*۶۳
۲۰-۵۰۲-۳.۵۱۰*۸۳
۲۰-۵۰۲-۳.۵۸*۶۳.۵
۲۰-۵۰۲-۳.۵۱۰*۸۳.۵
Back to list