مشخصات فنی رابیتس

رابیتس-خرید رابیتس-قیمت رابیتس-رهام صنعت

مشخصات فنی رابیتس

جدول ابعاد و اندازه رابیتس

ابعاد برگتعداد چشمهتعداد ستونوزن هر برگ
۲۴۰*۶۰۲,۳۹۴۰۰
۲۴۰*۶۰۲,۳۹,۱۱,۱۳۵۰۰
۲۴۰*۶۰۲,۳۹,۱۱,۱۳۶۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۱,۱۳۷۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳۸۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳۹۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳۱۰۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳,۱۵۱۱۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳,۱۵۱۲۰۰
۲۴۰*۶۰۳۱۳,۱۵۱۳۰۰
Back to list