مشخصات فنی سیم خاردار

وریا نوین صنعت رهام - آهن آلات-سیم خاردار مفتولی حلقوی و خطی

مشخصات فنی سیم خاردار

جدول ابعاد و اندازه سیم خاردار حلقوی

وزن کلافمتراژ کلافقطر کلافقطر خارقطرمفتولنوع خار
۱۰۱۰۶۰۲۳خطی
۱۲۱۵۹۰۲۳خطی
۱۲۱۲۶۰۰.۵۲.۵تبری

جدول ابعاد و اندازه سیم خاردار خطی

وزن توپمتراژ هرکیلوفاصله خارهاقطر خارقطر مفتول
۲۰-۲۵۹۶-۹۲۲.۵
۲۰-۲۵۷۶-۹۲.۵۲.۵
Back to list