مشخصات قیر

مشخصات قیر و روش آزمایش

مشخصات قیر

آزمایشروش آزمایش۳۰-۴۰۴۰-۵۰۶۰-۷۰۸۵-۱۰۰۱۰۰-۱۲۰
دانسیتهASTM D-7۰۶/۱-۰۱/۱۰۶/۱-۰۱/۱۰۶/۱-۰۱/۱۰۵/۱-۰۱/۱۰۴/۱-۰۱/۱
در نفوذ mm/10، ۲۵C درجهASTM D-5۳۰-۴۰۴۰-۵۰۶۰-۷۰۸۵-۱۰۰١٠٠-١٢٠
نقطه نرمی ºCASTM D-36۵۵-۶۳۵۲-۶۰۴۹-۵۶۴۵-۵۲۴۲-۴۹
کشش پذیری در۲۵ºC cmASTM D-113Min 100Min 100Min 100Min 100Min 100
نقطه اشتعالºCASTM D-92Min250Min250Min250Min250Min250
حلالیت در دی سولفید%wtASTM D-4۵/٩٩۵/٩٩۵/٩٩۵/٩٩۵/٩٩
تست لکهAASHTO T 102منفیمنفیمنفیمنفیمنفی
افت وزنی بر اثر حرارت%wtASTM D-6Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارتASTM D-6-D-5۲۰ Max۲۰ Max۲۰ Max۲۰ Max۲۰ Max
Back to list