مشخصات فنی ورق پانچ

مشخصات فنی ورق پانچ

جدول ابعاد و اندازه ورق پانچ تولیدی

ابعادچشمهضخامت
۱*۲۲-۵۰۰.۷-۵

جدول ابعاد و اندازه ورق پانچ وارداتی

ابعادچشمهضخامت
۱*۲۰.۵-۱.۵۰.۵-۱.۵
Back to list