قیمت عایق پلی استایرن

مشخصات و قیمت پلاستوفوم بلوکی

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) بلوکی

نام کالادانسیتهقیمت بسوزقیمت کندسوزتاریخ بروز رسانیخرید
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۶-۶۵۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۶.۵-۷۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷-۷۵۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷.۵-۸۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۹-۹۸۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۰۹۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۲۱۱۵۲۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۵۱۴۴۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۲۰۱۹۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۲۵۲۴۵۰۰۰۰-۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۳۰۳۰۰۰۰۰۰-۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) بلوکی

نام کالادانسیتهوزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷۲۰۱۰۸۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۸۲۴۱۲۲۴۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۰۳۰۱۵۳۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۲۳۶۱۸۳۶۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۸ به بالاکیلویی۵۱۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش

مشخصات و قیمت پلاستوفوم سقفی

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) سقفی

دانسیتهنام کالاوزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
۶یونولیت سقفی ۲۵۱.۱۵۰۶۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۵۱.۲۰۰۶۱۵۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۰۱۵۰۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۸۰۰۴۱۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۶۵۰۳۳۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۲۵۰۶۴۵۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۳۰۰۶۶۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۱۰۰۵۳۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۹۰۰۴۴۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۷۵۰۳۶۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۵۱.۴۰۰۷۱۵۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۰۱.۱۵۰۵۸۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۹۵۴۸۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۸۳۹۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۵۰۰۷۶۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۲۶۱۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱۵۱۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۸۵۴۱۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۶۵۰۸۵۵۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۳۰۰۶۹۰۰۰۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۱۵۰۵۷۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۹۵۰۴۶۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۵۱.۸۰۰۹۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۰۱.۴۰۰۷۲۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۲۰۰۶۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۰۰۴۹۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۵۲۱۰۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۰۱.۶۰۰۸۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۳۰۰۶۷۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۱۰۰۵۴۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۵۲.۵۰۰۱۵۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۰۲۱۲۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۷۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۵۰۰۸۰۰۰۰۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳سفارش