قیمت عایق پلی استایرن

مشخصات و قیمت پلاستوفوم بلوکی

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) بلوکی

نام کالادانسیتهقیمت بسوزقیمت کندسوزتاریخ بروز رسانیخرید
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۶-۶۰۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۶.۵-۶۵۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷-۷۰۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷.۵-۸۰۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۹-۸۸۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۰۹۶۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۲۱۱۵۲۰۰۰۱۱۷۶۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۵۱۴۴۰۰۰۰۱۴۷۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۲۰۱۹۲۰۰۰۰۱۹۶۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۲۵۲۴۵۰۰۰۰-۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلاستوفوم ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰۳۰۳۰۰۰۰۰۰-۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) بلوکی

نام کالادانسیتهوزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۷۲۰۱۰۲۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۸۲۴۱۱۷۶۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۰۳۰۱۴۷۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۱۲۳۶۱۷۶۴۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
بلوک پلی استایرن ۳۰۰*۱۰۰*۱۰۰۸ به بالاکیلویی۴۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش

مشخصات و قیمت پلاستوفوم سقفی

قیمت یونولیت (عایق پلاستوفوم) سقفی

دانسیتهنام کالاوزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
۶یونولیت سقفی ۲۵۱.۱۵۰۵۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۵۱.۲۰۰۶۰۵۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۰۱۴۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۸۰۰۳۹۵۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۶۵۰۳۳۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۲۵۰۶۳۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۳۰۰۶۴۵۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۱۰۰۵۲۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۹۰۰۴۲۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۶.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۷۵۰۵۲۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۵۱.۴۰۰۷۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۰۱.۱۵۰۵۶۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۰.۹۵۴۷۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۸۳۸۵۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۵۰۰۷۴۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۲۶۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱۵۰۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۷.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۸۵۴۱۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۵۱.۶۵۰۸۳۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۰۱.۳۰۰۶۷۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۱۵۰۵۶۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۸.۵یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۰.۹۵۰۴۵۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۵۱.۸۰۰۸۸۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۰۱.۴۰۰۷۱۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۲۰۰۵۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۹یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۰۰۴۸۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۵۲۹۸۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۰۱.۶۰۰۷۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۳۰۰۶۶۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۰یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۱۰۰۵۳۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۵۲.۵۰۰۱۴۷۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۰۲۱۱۸۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۵/۶۶۱.۷۰۰۹۸۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
۱۲یونولیت سقفی ۲۰/۶۶۱.۵۰۰۷۹۰۰۰۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰سفارش
Back to list