مشخصات فنی گریتینگ

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-مصنوعات فلزی-گریتینگ تسمه

مشخصات فنی گریتینگ

جدول ابعاد و اندازه گریتینگ تسمه

شبکهضخامت تسمهعرض تسمهگریتینگ
۳۰-۱۲۰۳-۸۲۰-۱۰۰تسمه در تسمه
۳۰-۱۲۰۳-۸۲۰-۱۰۰تسمه در نیم تسمه
۳۰-۱۲۰۳-۸۲۰-۱۰۰تسمه در میلگرد
۳۰-۱۲۰۳-۸۲۰-۱۰۰تسمه در چهار پهلو

جدول ابعاد و اندازه گریتینگ لوزی

وزن هر رولابعاد رولضخامت ورقشبکه
۱۰-۲۳۱۰-۱۲*۱۰.۵۳.۵*۱.۵
۱۰-۲۳۱۰-۱۲*۱۰.۵۷*۳
۱۰-۲۳۱۰-۱۲*۱۰.۵۹*۵
۱۰-۲۳۱۰-۱۲*۱۰.۵۱۴*۷
۳۰۶*۱۲۳۰*۱۰
۴۲۶*۱۳۵۰*۱۷
۶۰۶*۱۴۶۰*۲۰
۷۲۶*۱۵۷۵*۲۸
Back to list