قیر سفت – قیر شل – قیر مخلوط

قیر به زبان انگلیسی Tar.Betuman. Asphalt کاربردهای متعدد و فراوانی در صنایع مختلف از جمله ساختمان دارد. قیر ماده سیاه رنگ وخمیری است که جهت عایق کاری و همچنین در کارخانه جات تولید آسفالت کاربرد عمده دارد .قیر یکی از مشتقات نفت است که اغلب در پالایشگاه ها تولید می گردد.

کاربرد قیر در کشاورزی : حفظ رطوبت، زودرسی گیاه ، جلوگیری از سله و ایجاد جنگل های مصنوعی ، جلوگیری ازفرسایش خاک و شن های روان و…

کاربردهای الکتریکی قیر: نوارهای آسفالتی ،پرکردن اتصالات الکتریکی ، پوشش سیم ها

مشخصات قیر
آزمایش روش آزمایش ٣٠-۴٠ ۴٠-۵٠ ۶٠-٧٠ ٨۵-١٠٠ ١٠٠-١٢٠
دانسیته ASTM D-7 ٠۶/١-٠١/١ ٠۶/١-٠١/١ ٠۶/١-٠١/١ ۵ ٠/١-١ ٠۴/١-٠١/١
در نفوذ mm/10، 25C درجه ASTM D-5 ٣٠-۴٠ ۴٠-۵٠ ۶٠-٧٠ ٨۵-١٠٠ ١٠٠-١٢٠
نقطه نرمی ºC ASTM D-36 ۵۵-۶٣ ۵٢-۶٠ ۴٩-۵۶ ۴۵-۵٢ ۴٢-۴٩
کشش پذیری در25ºC cm ASTM D-113 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100
نقطه اشتعالºC ASTM D-92 Min250 Min250 Min250 Min250 Min250
حلالیت در دی سولفید%wt. ASTM D-4 ۵/٩٩ ۵/٩٩ ۵/٩٩ ۵/٩٩ ۵/٩٩
تست لکه AASHTO T 102 منفی منفی منفی منفی منفی
افت وزنی بر اثر حرارت%wt. ASTM D-6 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، % ASTM D-6-D-5 20 Max Max20 Max20 Max20 Max20